Panaroma Hüküm ve Koşulları

Koşullar


Aksi yönde karşılıklı yazılı mutabakat bulunmadığı sürece bu belgede yer alan hüküm ve koşulların (”Hüküm ve Koşullar”) Panaroma tarafından üretilen veya ithal edilen ürünlere (“Ürünler”) ilişkin olarak vermiş olduğunuz ve Panaroma tarafından kabul edilmiş olan tüm siparişler için geçerli oldukları hususunda siz (“Siz/Tarafınız” veya “Sizin/Tarafınızın”) ve Size gönderilmiş olan sipariş onayında atıf yapılan ve bir Verifone iştiraki olan Panaroma Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Panaroma") arasında mutabakat bulunmaktadır.

1. ÖDEME ŞARTLARI

1.1 Fiyatlar. Ürün fiyatları Panaroma tarafından Size bildirilmiş olan fiyatlardır. (Panaroma’nın net geliri üzerinden tahakkuk eden her türlü vergi hariç olmak üzere) söz konusu fiyatlara hiçbir tüketim ve satış vergisi, kullanım vergisi ya da sair vergi dâhil olmadığından fiyatlar, Panaroma’nın Ürünler’in satışı veya teslim edilmesi dolayısıyla tahsil etmesi ya da ödemesi gerekebilecek söz konusu vergiler kadar arttırılır. Bu fiyatlar ayrıca taraflar arasında ayrı bir sözleşmeyle kararlaştırılabilecek hiçbir yerleştirme ya da bakım ve destek hizmetini de içermez.

1.2 Değişiklikler. Panaroma, Ürünler’de veya karşılığı olan fiyatlarda değişiklik yapılması dâhil olmak üzere fiyat tarifesini her zaman değiştirebilir. Şu kadar ki, sadece söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra verilmiş siparişler bu değişiklikten etkilenecektir.

1.3 Teslimat. Teslimat taraflar arasında karşılıklı olarak varılan ve sipariş üzerinde belirtilen kabullere uygun şekilde gerçekleştirilir. Sipariş üzerinde herhangi bir şart belirtilmemişse, teslimat şartları Panaroma veya Verifone’nun belirleyeceği üretim tesisinde FCA (Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim) (Incoterms 2010) teslim şekliyle gerçekleştirilecektir.

1.4 Ödeme. Panaroma Tarafınıza yapacağı her Ürün sevkiyatı için adınıza fatura düzenleyebilir. Panaroma tarafından yazılı şekilde özel olarak izin verilen durumlar hariç olmak üzere ve Panaroma’nın kredi derecenize ve mali durumunuza verdiği onaya tabi olarak, fatura edilmiş tüm tutarlara ilişkin ödeme fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde gerçekleştirilir. Panaroma tek taraflı olarak kredi limitinizi ve ödeme şartlarınızı belirleme ve muhtelif zamanlarda değiştirme hakkını saklı tutar. Panaroma herhangi bir anda dilerse fatura edilmiş tutarların tamamının derhal ödenmesini Müşteriden talep etme hakkını saklı tutar. Ürün bedelinin ABD Doları ya da başka bir para birimi üzerinden belirlenmiş olması durumunda Panaroma, Ürünlere ilişkin faturayı fatura tarihinde geçerli olan T.C.M.B. efektif satış kuru üzerinden hesaplanan tutara geçerli KDV tutarını ekleyerek düzenler. Ödemelerin ve Panaroma tarafından yapılacak tahsilatın tamamı, Türk Lirası cinsinden yapılır. Vadesi gelmiş bütün ödemeleri Tarafınıza teslim edilmiş Ürünler’i muayene külfetinizi yerine getirmiş olup olmadığınıza bakılmaksızın gerçekleştirirsiniz. Vadesinde ödenmeyen herhangi bir fatura tutarı üzerinden yıllık yüzde on sekiz (%18) oranı ya da yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami oranın daha düşük olması halinde mevzuatın izin verdiği azami oranda gecikme cezası uygulanır. Herhangi bir fatura tutarını vadesinde ödemezseniz ya da Panaroma herhangi sebeple kredi değerliliğinizi kendi takdirine bağlı olarak yeterli bulmaz ise, Panaroma veya ilgili Verifone iştiraki, Panaroma nezdindeki kredi değerliliğinizi yeterli seviyeye getirmenize dek, sevkiyatları (ve herhangi bir hizmet sunumunu) askıya alabilir.

1.5 Ürünlerin Mülkiyeti, Zayi Riski. Ürünler’in mülkiyeti ve zayi riski Ürünler’in nakliye şirketine ya da Panaroma tarafından belirlenmiş tesisteki tayin ettiğiniz kişiye zilyetliğinin devredildiği andan itibaren Panaroma’dan Tarafınıza geçer.

1.6 İlgili Hizmetler. Siparişiniz, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, yerleştirme hizmetleri ve tamir hizmetleri dâhil olmak üzere, Ürünler’i satın alışınızla ilişkili hizmetleri içerebilir. Söz konusu hizmetleri düzenleyen ayrı bir sözleşmenin bulunmaması halinde, söz konusu hizmetlerin işbu Hüküm ve Koşullar’a tabi olacağını kabul edersiniz. Ürünler’in üzerinde veya Ürünlerle birlikte VPlatform hizmeti ve benzeri hizmetlerin verilmesi halinde söz konusu hizmetlerin ilgili Verifone iştirakinin hüküm ve koşullarına tabi olduğunu kabul edersiniz. Panaroma, Ürünlere ilişkin bakım ve onarım hizmetleri dahil olmak üzere sağladığı hizmetlerin ifası için altyüklenici kullanabilir.


2. GARANTİ

2.1 Garanti Süresi. Taraflar arasında aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadığı sürece, her bir Ürün için garanti süresi söz konusu Ürün’ün Panaroma’nın tesislerinden sevk edildiği tarihten ya da söz konusu Ürün’ün mülkiyetinin Tarafınıza geçtiği tarihten hangisi daha erken ise o tarihten itibaren yirmi dört (24) aydır (ya da Panaroma’nın belirtebileceği ya da taraflar arasında yazılı şekilde kararlaştırılabilecek daha uzun bir süredir) (bu süre bundan sonra bu Hüküm ve Koşullar içerisinde “Garanti Süresi” olarak anılacaktır). Panaroma belirli bir Ürün için garanti süresini değiştirme hakkını saklı tutar. Şu kadar ki, sadece söz konusu değişiklikten sonra verilen siparişler bu değişiklikten etkilenecektir.

2.2 Garanti. Panaroma, Garanti Süresi boyunca: (1) Yazılım bileşenleri hariç olmak üzere, söz konusu Ürün’ün tüm bileşenlerinin kusurlu işçilik ve malzeme içermediğini ve (2) söz konusu Ürün’ün tüm Yazılım bileşenlerinin Panaroma’nın söz konusu Yazılım bileşenlerinin kullanımı için gösterdiği yazılı belgelere esaslı ölçüde uygun olacağını garanti etmektedir. Panaroma’nın bu Madde 2.2 kapsamında sağladığı garantiler sadece Panaroma’nın Ürünler ile ilgili yegane olarak vermiş olduğu garantidir ve Panaroma’nın imzasını taşıyan ve Tarafınızca kabul edilen yazılı bir evrakla tadil edilebilir.

2.3 Garanti Kapsamındaki Talepler. Bir Ürün’le ilgili geçerli bir Garanti Süresi içerisinde söz konusu Ürün’ün Yazılım bileşenleri hariç diğer bileşenlerinden herhangi birinin işçilik veya malzeme kusuru sebebiyle ayıplı olduğu tespit edilir ya da söz konusu Ürün’ün Yazılım bileşenlerinden herhangi birinin Panaroma’nın söz konusu Yazılım bileşenlerinin kullanımı için gösterdiği yazılı belgelere esaslı ölçüde uygun olmadığı tespit edilirse, söz konusu Ürün Panaroma’ya iade edilir. Panaroma’nın başka türlü bir kabulü olmadığı müddetçe, söz konusu Ürün’ün Panaroma’ya gönderim giderleri Panaroma tarafından karşılanmayacaktır. Söz konusu herhangi bir Ürün’ün geçerli Garanti Süresi içerisinde alınmasını takiben, Panaroma masrafı kendisine ait olacak şekilde: (1) takdir hakkı kendisinde olmak üzere söz konusu Ürün’ü tamir eder veya yenisiyle değiştirir ve (2) söz konusu Ürün’ü ithal etmiş olması halinde ithal ettiği ilk yerine iade edilmek üzere sevk eder. Ancak, Panaroma söz konusu Ürün’ü incelemesi neticesinde, iddia olunan kusur veya uygunsuzluğun bulunmadığını tespit ederse veya bulunduğunun tespiti halinde bunun uygun olmayan kurulum, test veya kullanım, hatalı kullanım veya ihmal, elektrik arızası, iklimlendirme veya nem kontrolü arızası ya da doğal afet, kaza, yangın veya diğer tehlikelerden kaynaklandığına kanaat getirirse, Panaroma’nın bu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen yükümlülükleri doğmayacaktır. Ayrıca, Garanti kapsamında sorun bulunamamış Ürün tamirleri, yılın üç aylık dönemleri içerisinde tamir için teslim ettiğiniz tüm Ürünler için Ürün türüne göre her bir Ürün için 3 kez ile ve satın aldığınız toplam Ürün adedinin yüzde onu (%10) ile sınırlıdır. Üç aylık dönem içerisinde bu sınırı aşmanız halinde, Panaroma söz konusu sayıyı ya da yüzdeyi aşan tüm birimler için o tarih itibariyle geçerli olan güncel Temizlik ve Test hizmeti ücretini değerlendirmeye tabi tutabilir. Bir Ürün’ün (ya da herhangi bir parçasının) tamir edilmesi veya yenisiyle değiştirilmesi söz konusu Ürün’ün Garanti Süresi’ni uzatmaz. Yürürlükteki mevzuatın Ürünlerin iade edilmesine müsaade etmediği veya Ürünlerin mali hafıza içermesi nedeniyle iadesinin mümkün olmaması ya da Panaroma’nın takdirine tabi olarak Ürünlerin iade edilmesinin kabul edilmediği durumlarda Panaroma’nın söz konusu Ürün’e ilişkin herhangi bir iade yükümlülüğü doğmaz ve Ürünler yürürlükteki mevzuatta belirlenen şekilde bakım ve onarıma tabi tutulur.

2.4 Garanti Koşullarıyla İlgili Sınırlamalar. Panaroma’nın yukarıda Madde 2.2.’de yer alan açık garantileri sadece Ürünler’in satıldığı ülke içerisinde kullanımı halinde geçerli olup, söz konusu ülke dışındaki kullanımlar tüm garanti koşullarını hükümsüz kılar. Söz konusu bu garanti koşulları Panaroma tarafından üretilmemiş/ithal edilmemiş Ürünler’i, Panaroma veya iştirakleri tarafından geliştirilmemiş yazılımları, sarf malzemelerini (örneğin, kâğıt, belirli bataryalar), yedek parçaları veya hizmetleri ya da Panaroma’nın kendisi ya da temsilcileri haricinde başka kişilerce nitelik veya içerik bakımından değişiklik yapılmış, tamir edilmiş veya servis verilmiş Ürünler’i veya bileşenlerini kapsamaz. Buna ek olarak, söz konusu garanti koşulları, söz konusu Yazılım bileşeniyle ilgili olarak (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, “shrink wrap” [kapalı jelatin ambalaj içerisinde satılan Yazılımlara ilişkin] lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere) ayrı bir lisans anlaşmasına tabi şekilde satılmış ya da lisanslanmış olan bir Ürün’ün herhangi bir Yazılım bileşenini de kapsamaz. Panaroma herhangi bir Ürün’ün Yazılım bileşenlerinin kesintisiz veya hatadan ari bir şekilde kullanılacağı hususunda ya da söz konusu Yazılımların diğer bir Yazılımla ya da Ürünler’in dışında başka bir donanımla birlikte çalışacağı hususunda herhangi bir garanti vermemektedir. Ürünlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatı dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm haklarınız saklıdır.

2.5 SORUMLULUĞUN REDDİ BEYANI. PANAROMA’NIN YUKARIDA MADDE 2.2’DE VERMİŞ OLDUĞU AÇIK GARANTİLER, SINIRLI SAYIDA OLMAMAK KAYDIYLA, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNI VEYA YASAL TÜM DİĞER GARANTİ YERİNE GEÇER. PANAROMA’NIN YUKARIDA MADDE 2.3’TE BELİRTİLEN AÇIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, PANAROMA’NIN ÜRÜNLER’İN TESLİMİ, KULLANIMI VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA ONLARLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ DİĞER SORUMLULUĞUN VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GEÇER. (PANAROMA’NIN TERCİHİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN) TAMİRAT VEYA YENİLEMELER BU TÜRDEN HERHANGİ BİR ZARAR ZİYAN, ZAYİ VEYA HASAR KARŞISINDA MÜRACAAT EDEBİLECEĞİNİZ YEGÂNE YASAL YOLDUR.


3. YAZILIM

3.1 Mülkiyet. Yukarıda Madde 1.5 hükmünde aksi belirtilmiş olsa dahi, Ürünler’in, ödeme kaydedici cihaz uygulaması, GMP-3 uygulaması, ERP yazılımı entegrasyon uygulaması dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Panaroma’ya ya da lisans verenlerine ait elektronik parça, yazılım ve teknik bilgi (“Yazılım”) içerebileceğini/içerdiğini ve Yazılım veya Ürünler’le ilgili olan ya da Ürünler’in içerdiği tüm patentlerin, telif haklarının, entegre devre şablonlarına ilişkin hakların, markaların, ticaret unvanlarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının mülkiyetinin Panaroma’ya ya da lisans verenlerine ait olduğunu kabul edersiniz.

3.2 Yazılım Lisansları ve Dokümantasyon. Yukarıda Madde 3.1 hükümlerinin geçerliliğine halel gelmeksizin, Panaroma tarafından herhangi bir zamanda sağlanmış herhangi bir Yazılımla ilgili olarak (ister bir Ürün’ün içerisinde yer alsın isterse bir disket veya diğer medya içerisinde kayıtlı olsun ya da uzak bir noktadan download edilmiş ya da başka şekilde transfer edilmiş olsun) ve herhangi bir dokümantasyon içerisinde geçen “satış” ve “alım” terimleri ve benzeri terimlerle, bu Hüküm ve Koşullar’da kullanıldıkları yerlerde Size: (1) söz konusu Ürünler’in (bu Yazılımlar ve/veya dokümantasyonla ilgili olarak) Panaroma’nın Tarafınıza sağladığı herhangi bir ayrı lisans anlaşması veya diğer belge hükümlerine tabi olarak kullanılması amacıyla, söz konusu Yazılımı (sadece nesne kodu şeklinde) ve/veya dokümantasyonu Panaroma tarafından sağlanmış Ürünlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde kullanabilmeniz için ve (2) Panaroma tarafından sağlanmış olan Ürünler’in yeniden satışıyla bağlantılı olarak, bu Ürünler’i ilk satın alan kişiye bu Yazılımları (sadece nesne kodu şeklinde) ve/veya dokümantasyonu (aşağıda Madde 3.3 hükümlerinde yer alan kısıtlamalara tabi olarak) yukarıda madde “(1)” hükümlerine uygun bir şekilde kullanmak üzere alt lisans hakkı tanıyabilmek için, münhasır nitelikte ve devredilmesi mümkün olmayan sınırlı bir lisans hakkı tanınmış olur. Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için belirtilmektedir ki, belirli Yazılımlar için Panaroma’nın belirlediği ya da taraflar arasında başka şekilde kararlaştırılmış lisans ücretlerinin ödemesi söz konusu olabilir. Ürünlerle birlikte teslim edilen Yazılımlar, Panaroma tarafından “olduğu gibi” “tüm kusurlarıyla” teslim edilir.

3.3 Diğer Kısıtlamalar. Panaroma’nın önceden yazılı açık izni olmadan hiçbir Ürün’ün kendisi veya parçası üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, makine kodundan sembolik koda çevirme, tercüme etme, kopyalama, değiştirme fiillerini gerçekleştiremez ya da içerik veya nitelik değişikliği yapamaz veya sair şekilde değişiklik gerçekleştiremez ya da Panaroma tarafından sağlanmış herhangi bir Yazılım için hiçbir yolla kaynak kodunu başka şekilde edinemezsiniz.

3.4 Markalar. Panaroma’nın önceden yazılı onayı olmadan, Ürünler (veya bunların ambalajı ya da dokümantasyonu) üzerindeki hiçbir Panaroma veya Verifone markasını, ticaret unvanını, logoyu, patent veya telif hakkı uyarısını veya diğer uyarı ya da işaretleri kaldıramaz veya değiştiremezsiniz ya da Ürünler (veya bunların ambalajı ya da dokümantasyonu) üzerine başka hiçbir uyarı veya işaret ekleyemezsiniz.


4. SORUMLULUĞUN SINIRI

4.1 PANAROMA SÖZ KONUSU ZARAR ZİYAN OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR KURUM VEYA KİŞİYE KARŞI, SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ÜRÜNLER’İN KULLANIMI VEYA ARIZASI, DOLAYISIYLA OLUŞAN ZARAR ZİYAN, KÂR VEYA GELİR KAYBI YA DA EMTİALARI YENİLEME MASRAFI DÂHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ŞEKİLDE ÖZEL, ARIZÎ, DOLAYLI VEYA HASILI ZARAR ZİYANDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

4.2 KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ DURUMLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, PANAROMA’NIN ÜRÜNLER YA DA BU HÜKÜM VE KOŞULLAR İLE BAĞLANTILI TOPLAM SORUMLULUĞU, KASIT VE AĞIR İHMAL HALLERİ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, HİÇBİR OLAY BAKIMINDAN (İSTERSE SÖZLEŞMEDEN İSTERSE HAKSIZ FİİLDEN, CEZAİ ŞARTTAN YA DA BAŞKA SEBEPTEN KAYNAKLANMIŞ OLSUN), SÖZ KONUSU SORUMLULUĞA SEBEP OLAN OLAY İÇİN PANAROMA’YA SON ON İKİ AY İÇERİSİNDE ÖDENMİŞ TUTARLARIN TOPLAMINI AŞMAYACAKTIR.


5. RÜŞVET YASAĞI

İştiraklerinizin, maliklerinizin, görevlilerinizin, yönetim kurulu üyelerinizin, çalışanlarınızın, ortaklarınızın, alt yüklenicilerinizin, acentelerinizin ve temsilcilerinizin (hep birlikte “İştirakleriniz”, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, 1977 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Ülkelerdeki Yolsuzluk Uygulamaları Hakkında Kanun (“FCPA”) ve 2010 tarihli İngiliz Rüşvet Kanunu (“Rüşvet Kanunu”) dâhil olmak üzere, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konularında yürürlükte olan tüm kanunlar dâhil işbu Hüküm ve Koşullar ile bağlantılı yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere ve zaman içinde bunlarda yapılan değişikliklerin tamamına uygun şekilde hareket etmelerini sağlarsınız. Yukarıda yer alan yükümlülüğün genelliği sınırlandırılmaksızın, bu Hüküm ve Koşullar’a konu faaliyetlerle bağlantılı olarak uygunsuz veya haksız bir avantaj elde etmek ya da iş kazanmak veya iş sözleşmesi yapmak amacıyla herhangi bir resmi görevli veya çalışana, siyasi partiye ya da adaya doğrudan veya dolaylı şekilde para ya da kıymetli başka bir şeyi vermeyeceğinizi, verilmesine izin vermeyeceğinizi, verilmesini ya da verilmesine izin vermeyi teklif veya vaat etmeyeceğinizi ve İştiraklerinizin de bu yükümlülüğe uymalarını sağlamak için akla uygun tedbirleri alacağınızı özellikle anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bu Madde 5’te yer alan hükümlerden herhangi birinin ihlali bu Hüküm ve Koşullar’ın Panaroma tarafından derhal feshedilmesi için sebep teşkil eder. FCPA veya Rüşvet Kanunu’nu ihlal etmediğinizi ya da Panaroma’nın bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili faaliyetler veya Panaroma’nın işi bakımından FCPA veya Rüşvet Kanunu’nu ihlal etmesine sebep olabilecek hiçbir edimde veya ihmalde bulunmadığınızı, İştirakleriniz’den hiçbirinin böyle bir ihlalde bulunduğu ya da edim veya ihmal gerçekleştirdiğine ya da böyle bir niyet taşıdığına ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadığınızı, buna inanmak için hiçbir sebep veya bilgiye sahip olmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.


6. İHRACAT KONTROL KANUNLARI

Ürünler’in sadece Panaroma ve Panaroma’nın ithal ettiği kişiler tarafından sevk edildikleri ülkede kullanılmak amacıyla tasarlandıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri ihracat kontrol kanunlarına tabi olduklarını kabul etmektesiniz. Ürünler’i veya Yazılımlar’ı ilk başta sevk edildikleri ülkenin dışına ihraç etmeyecek veya başka şekilde sevk etmeyeceksiniz.

Ambargo ve yaptırımlar dâhil olmak üzere ABD ihracat kontrol kanunları ve düzenlemelerin yanı sıra Panaroma ürünlerinin, teknolojisinin ve/veya Yazılımlarının satıldığı ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması amacıyla Panaroma tarafından hazırlanmış politikalarla bağlantılı olarak, Panaroma’nın Size yapacağı Ürün satışlarında aşağıda belirtilen şartların uygulanacağını kabul etmektesiniz;

(i) Panaroma’dan satın alınmış tüm Ürünler için yürürlükteki ABD ihracat kontrol kanunlarına ve yönetmeliklerine uymayı kabul etmektesiniz. Yukarıda yer alan hükmün genelliği sınırlandırılmaksızın;

(a) Siz ve acenteleriniz, temsilcileriniz ve çalışanlarınız Ürünler’in herhangi bir bileşeni veya parçası dâhil olmak üzere hiçbir Ürün’ü doğrudan veya dolaylı şekilde: (i) Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye’de ya da ABD’nin ihracat ambargosu ya da diğer ekonomik yaptırımlar uyguladığı başka bir ülke ya da (ii) ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Ülkeler Listesi’nde, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Siparişlerin Reddi Tablosu’nda yer alan hiçbir kişi veya kuruluş ya da zaman içinde tadil edilebilecek bu liste veya tablolarda yer alabilecek diğer yasaklı taraflarla ilgili olarak kullanmayacağınızı, ihraç veya ithal etmeyeceğinizi, satmayacağınızı, yeniden satışını gerçekleştirmeyeceğinizi, lisans hakkı tanımayacağınızı, dağıtımını gerçekleştirmeyeceğinizi, kullandırmayacağınızı veya devretmeyeceğinizi ya da devrine sebep olmayacağınızı veya kolaylaştırmayacağınızı ve onların da bunu yapmayacaklarını beyan ve taahhüt etmektesiniz.

(b) Siz ve acenteleriniz, temsilcileriniz ve çalışanlarınız Ürünler’in herhangi bir bileşeni veya parçası dâhil olmak üzere hiçbir Ürün’ü herhangi bir nükleer faaliyet, kimyasal veya biyolojik silah veya füze, insansız hava aracı ya da askeri amaçlı mikro işlemcilerin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı veya stoklanmasını içeren hiçbir faaliyette ya da terörist faaliyetlerde kullanmayacak, bu maksatla ihraç veya yeniden ihraç etmeyecek, satmayacak, yeniden satışını gerçekleştirmeyecek, başka yöne çevirmeyecek ya da başka şekilde transfer etmeyecek ya da Ürünler’in herhangi bir bileşeni veya parçası dâhil olmak üzere hiçbir Ürün’ü söz konusu silahlar veya uygulamalarla ilgili faaliyetlerle iştigal eden hiçbir tesiste kullanmayacaktır.

(ii) Herhangi bir Ürün’ün ABD’nin Ticaret ambargosu uyguladığı ülkelere yeniden ihraç edilmesi yasağı dâhil olmak üzere, yukarıda belirtilenlere uyumu sağlayacak uygun bilgi, politika ve prosedürlere sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu önlemler, asgari olarak, kayıtların doğru şekilde tutulmasını içerir ve söz konusu uygunluğun teyit edilmesi amacıyla tamamen kendi takdir ve inisiyatifimizle gerçekleştireceğimiz üzere, Panaroma tarafından muhtelif zamanlarda icra edilebilecek denetim haklarına tabidir.

(iii) Panaroma’nın bu Madde 6’da yer alan herhangi bir hükmü ihlal ettiğiniz hususunda makul bir kanaate sahip ise, söz konusu sebebin tek başına Panaroma için, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, Tarafınıza karşı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenilmeksizin herhangi bir siparişi iptal etmek ve gelecekte iş yapmayı reddetmek dâhil başka önlemler alması için yeterli bir gerekçe teşkil edeceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Sizin veya acentelerinizin ya da çalışanlarının bu Madde 6 hükümlerini herhangi bir şekilde ihlaliyle bağlantılı tüm maliyetler, giderler, zarar ziyan, hak veya alacak talepleri, fiyat artışları, cezalar, para cezaları ve diğer kayıplar bakımından Panaroma’yı ve İştiraklerini, yönetim kurulu üyelerini, görevlilerini ve çalışanlarını işbu Hüküm ve Koşullar ile tazmin de edersiniz.


7. GENEL HÜKÜMLER

Taraflardan hiçbiri makul ölçülerde kontrolü dışında olan herhangi bir sebep dolayısıyla bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini ifayı geciktirmesi ya da ifa edememesi sebebiyle sorumlu tutulmayacaktır. Şu kadar ki, ifayı gerçekleştirmeyen taraf bu durumu diğer tarafa gecikmeksizin bildirir ve ifaya gecikmeksizin başlamak için makul olan tüm adımları atar. Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir ve buna uygun olarak yorumlanır ve uygulanır. Bu Hüküm ve Koşullar’ın tarafları Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Hüküm ve Koşullara özellikle uygulanmayacağını kabul etmektedirler. Panaroma’nın önceden yazılı onayı olmadan bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü temlik edemez, başkalarını bunlarla yetkilendiremez ya da başka şekilde devredemezsiniz. Söz konusu onay olmaksızın hak veya yükümlülüklerinizi temlik etmeye, başkalarını bunlarla yetkilendirmeye ya da başka şekilde devretmeye yönelik her türlü teşebbüs hükümsüzdür. Bir önceki cümleye tabi olarak, işbu Hüküm ve Koşullar Sizi ve akdi ve yasal haleflerinizi bağlar. Bu Hüküm ve Koşullar’da yer alan aksini gösteren herhangi bir hükme rağmen, Panaroma bu Hüküm ve Koşullar’ın kendisini ya da bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmek için alt yükleniciler tutmak dâhil olmak üzere, Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hak veya yükümlülüklerin herhangi birini temlik edebilir. Burada açıkça belirtilen hariç olmak üzere, bu Hüküm ve Koşullar’da gerçekleştirilecek tüm değişiklikler ve Hüküm ve Koşullar kapsamında verilecek feragatler yazılı olmalı ve her iki tarafça imzalanmalıdır.

İLETİŞİM


Adres
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Denizciler İş Merkezi A Blok No.18/1 D.2 Altunizade, Üsküdar İstanbul


Çağrı Merkezimiz Yayında!
Olivetti marka yeni nesil yazarkasa cihazları hakkında tüm merak ettiklerinize cevap bulabileceğiniz, bizimle görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz çağrı merkezimize 0850 622 97 28 numaralı telefondan, haftanın 7 günü 08:00 - 22:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.


İletişim Bilgileri
Telefon: +90 216 474 0 444
Fax: +90 216 474 0 448
E-posta: info@pbt.com.tr

Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ticaret Ünvanı: Panaroma Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Mersis no: 0721040942500015
Ticaret Sicil No: 881417
Vergi No: 7210409425
Vergi Dairesi: Üsküdar
Merkez: Altunizade Mah.Ord.Prof.F.Kerim Gökay Cad.
Denizciler İş Merkezi A Blok No:18/1 D:2-6
Üsküdar/İSTANBUL